KOULUTUKSET

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot, 35/42 op

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” -Professori Kim Cameron

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta.

Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. 

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa: 

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivista johtamisesta ja positiivisista organisaatioista sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

MODUULI 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

 

MODUULI 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?

 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)

 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)

 • Hyveet organisaatioissa ja työssä

 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli (toivo, pystyvyys, resilienssi ja myönteisyys)

   

MODUULI 3: Positiivinen johtaminen

 • Mitä on positiivinen johtaminen
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtamisen mallit
 • Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

 

MODUULI 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä

 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti

 • Tunteiden johtaminen

 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen

 • Kiitollisuus ja anteeksianto työssä

 

MODUULI 5: Positiiviset ihmissuhteet

 • Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)

 • Ihmissuhde-energia

 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot

 • Virheistä oppiminen

 • Sitoutuminen

 

MODUULI 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Tukea antava kommunikaatio
 • Jämäkkä kommunikaatio
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti

 

MODUULI 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee
 • Työorientaatiot
 • Vahvuuksien voima
 • Vahvuusperusteinen ajattelu johtaminen
 • Kasvunajattelun tukeminen
 • Sisäinen motivaatio

 

MODUULI 8: Positiivinen muutos

 • Muutokset organisaatioissa
 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Suunniteltu organisaatiomuutos
 • Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
 • Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
 • Positiivisten tavoitteiden voima 

  MITÄ JOHTAMISEN TYÖKALUJA POSITIIVINEN JOHTAMINEN TARJOAA?

   

  Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja osaa: 

  • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen. 
  • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
  • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
  • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
  • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
  • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
  • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
  • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
  • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
  • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
  • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
  • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
  • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä
  • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
  • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
  • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
  • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
  • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
  • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

   

  KENELLE KOULUTUSOHJELMA SOVELTUU

   

  Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot -koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

   

  KURSSIN SUORITUSTAPA

   

  Koulutusohjelma koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä, jotka toteutetaan etänä.

  Koulutusohjelman suoritustapa on tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

  Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä.

   

  AIKATAULU

   

  Syksy 2024
  28.10.20.2024–9.6.2025

  Johdanto ma 28.10.24 klo 8.00–9.30
  Moduuli 1 pe 15.11.24 klo 8.00–12.00
  Moduuli 2 ma 9.12.24 klo 8.00–12.00
  Moduuli 3 ma 13.1.25 klo 8.00–12.00
  Moduuli 4 ma 10.2.25 klo 8.00–12.00
  Moduuli 5 ma 10.3.25 klo 8.00–12.00
  Moduuli 6 ma 7.4.25 klo 8.00–12.00
  Moduuli 7 ma 12.5.25 klo 8.00–12.00
  Moduuli 8 ma 9.6.25 klo 8.00–12.00

  2025 iltaryhmä
  14.1.–16.10.2025

  2025 päiväryhmä
  8.4.2025 – 9.1.2026

   

  KOULUTTAJAT

   

  Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, positiivisen psykologian ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), tuotantotalouden DI, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, konsultti, tietokirjailija, valmentaja ja kouluttaja. Syvällisen teoria- ja tutkimustiedon lisäksi hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

  Saana Rossi on yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusten jäsen, kirjailija ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä ja konsultoi työssään kasvuyrityksiä johtamisen ja HR:n kehittämisestä. Saana on palkittu ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana ja hänen esikoisteoksensa Rekrytoija julkaistiin 2020.

  Saanan ja Johannan koulutustaustat ja laaja-alaiset työelämäkokemukset erilaisista yrityksistä, rooleista ja toimialoista aina startupeihin, IT-yrityksiin ja ydinvoima-alaan, muodostavat yhdessä ainutlaatuisen yhdistelmän modernia näkemystä, vankkaa kokemusta ja monipuolista tietoa johtamisesta, HR:n kehittämisestä ja positiivisen psykologian toimintakentästä.

   

  HINTA

   

  3390 €

   

   

  LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

  Työyhteisön tunnetaidot, 20 op

  Tunneäly ja tunnetaidotTunteet eivät kuulu työpaikalle!  Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky,...

  lue lisää

  Positiivinen HR, 40 op

  Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle. Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista? Lähtökohta HR-työhön on aina ollut positiivinen: mahdollistaa ihmisten ja...

  lue lisää