KOULUTUKSET

Työyhteisön tunnetaidot, 20 op

Tunneäly ja tunnetaidotTunteet eivät kuulu työpaikalle! 

Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky, päätöksenteko, vuorovaikutus ja motivaatio. Ne kaikki ovat sidottuja tunteisiin eivätkä ole mahdollisia ilman tunteita.

Tunteita ei yksinkertaisesi voida estää, eikä sitä kannata myöskään yrittää. Ainakaan, jos tavoitteena on työntekijät, jotka ajattelevat ja toimivat fiksusti ja työyhteisö, jossa asioita saadaan asioita aikaiseksi, ideoidaan ja onnistutaan. 

Tunteet eivät ole vain pakollinen paha, vaan valtava alihyödynnetty potentiaali – mahdollisuus rakentaa hyvinvointia, kukoistusta ja positiivisesti poikkeavia tuloksia. 

Menestyminen muuttavassa maailmassa ja työelämässä samoin kuin jatkuva lisääntynyt yleinen epävarmuus vaativat enteistä enemmän tunteiden ymmärtämistä ja taitoa johtaa niitä. 

Koulutus tarjoaa vahvan tieteeseen pohjautuvan ymmärryksen tunteista ja niiden merkityksestä sekä käytännön tunnetaitoja, jotka luovat vankan perustan tunteiden johtamiselle.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

MODUULI 1: Tunteiden ja tunneosaamisen perusteet 

 • Tunteet kaiken ytimessä: mitä, miksi ja miten
 • Tunnereaktioista tunnekokemukseen
 • Tuntevat aivot & tunteet kehollisena kokemuksena
 • Tunteiden kätketyt viestit ja niiden kuuleminen
 • Epävarmuus – kaikkien pelkojen ponnistuslauta
 • Uskomukset, mindset ja tavoitteet – miten tunteet liittyvät kaikkeen
 • Positiiviset tunteet – miksi niillä on väliä

 

MODUULI 2: Tunneäly ja tunnetaidot

 • Tunnetaitojen ja tunneälyn perusteet: Tunteiden minä ja me taidot & mentalisaatio
 • Tunnesäätelyn fysiologinen perusta: Turva ja polyvagaaliteoria
 • Defenssit ja muita tunneälyn esteitä
 • Tunnesäätelyn prosessi ja tunnesäätelytaidot
 • Positiivinen tunnesäätely
 • Itsemyötätunto ja tunnetaidot
 • Ratkaisukeskeinen vs. tunnekeskeinen lähestyminen

 

MODUULI 3: Tunteet ja työyhteisö

 • Yksilöllisistä tunteista kollektiivisiin tunteisiin
 • Tunnesäätely työssä – teorioista käytäntöön
 • Tunteet sosiaalisena informaationa
 • Psykologinen turvallisuus: ajattelutason turvasta tunnetason turvallisuuteen
 • Tunnetaidot, resilienssi ja posttraumaattinen kasvu

 

MODUULI 4: Tunteet vuorovaikutuksessa 

 • Tunneälykäs vuorovaikutus ja sen mahdollisuudet
 • Suojatunteet ja ydintunteet – onnistuneen vuorovaikutuksen esteet ja mahdollistajat
 • Myötätunto ja tunnetaidot
 • Tunneälykäs palaute
 • Konfliktien tunneälykäs ratkaiseminen

 

MODUULI 5: Kollektiivisen tunne-energian johtaminen

 • Yhteyden ja sosiaalisten taitojen eroosio
 • Myönteiset ihmissuhteet ja vuorovaikutuksen voima
 • High-quality connection – vahvistavat kohtaamiset
 • Ihmissuhde-energia
 • Irti palautekulttuurista
 • Konfliktien tunneälykäs ratkaiseminen

 

KOHDERYHMÄ

 

Koulutus sopii jokaiselle, joka kohtaa työssään ihmisiä ja inhimillisyyttä ja joka haluaa löytää syvempää ymmärrystä ihmisyyteen ja keinoja vahvistaa kohtaamisia ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Se antaa työkaluja ratkaista konflikteja ja onnistua entistä paremmin muutostilanteissa. Koulutus soveltuu esimerkiksi HR:n parissa työskenteleville, organisaatiokehittäjille, tiiminvetäjille, esihenkilöille, kouluttajille, coacheille ja jokaiselle, joka haluaa oppia enemmän tunteista, tunnetaidoista ja löytää keinoja hyödyntää niitä työssään ja työyhteisöissä.

 

KOULUTTAJA

 

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija ja tuotantotalouden DI. Johanna on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

 

TAVOITTEET

 

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • Arvioida, kehittää ja johtaa omaa tunneosaamistaan ja tunnetaitojaan
 • Suunnitella, kehittää ja johtaa tunneturvallisuutta tukevia organisaatiorakenteita
 • Arvioida ja johtaa tunneosaamista ja tunnetaitoja vuorovaikutuksessa ja konfliktitilanteissa
 • Suunnitella ja johtaa tunneturvallista palautekulttuuria
 • Arvioida ja kehittää tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista
 • Kehittää ja johtaa kollektiivista tunne-energiaa
 • Kehittää autenttisen johtamisen toteutumista
 • Johtaa epävarmuutta ja muutostunteita

 

AIKATAULU

 

Orientaatio 24.9.2024, klo 9-10.30
Mod 1 31.10.2024, klo 9-12
Mod 2 10.12.2024, klo 9-12
Mod 3 23.1.2025, klo 9-12
Mod 4 11.3.2025, klo 9-12
Mod 5 15.4.2025, klo 9-12

 

SUORITUSTAPA

 

 • Orientaatio etänä (1,5 h)
 • 5 x 3 h verkkotapaaminen
 • 5 x 2 h vertaisryhmätyöskentely 
 • Luennot etänä
 • Tehtävien suorittaminen

Suoritustapa tukee joustavuutta, työelämään yhdistämistä ja paikasta riippumatonta osallistumista. Luennot on nauhoitettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Verkkotapaamiset ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on syventää teoriatietoa yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Vertaisryhmätapaamiset toteutetaan pienryhmissä moduulien välissä.

 

HINTA

 

2400 €

 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Positiivinen HR, 40 op

Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle. Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista? Lähtökohta HR-työhön on aina ollut positiivinen: mahdollistaa ihmisten ja...

lue lisää