KOULUTUKSET

Positiivinen HR, 40 op

Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle.

Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista?

Lähtökohta HR-työhön on aina ollut positiivinen: mahdollistaa ihmisten ja organisaation menestys ja onnistuminen. Lähestymistapa ja käytetyt keinot kuitenkin usein keskittyvät vahvuuksien ja mahdollisuuksien sijaan enemmän ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen: mm. työpahoinvoinnin poistamiseen, sairaspoissaolojen vähentämiseen, lähtijöiden määrään, henkilökemiahaasteisiin, työssä suoriutumisen parantamiseen, johtamisongelmiin, kulttuurillisiin haasteisiin sekä sisäisen viestinnän sudenkuoppiin.

Positiivinen HR ei tarkoita jatkuvaa hymyilemisestä, ongelmien maton alle lakaisemista tai mukavia tsemppilauseita. Nimestään huolimatta positiivinen HR ei välttämättä ole positiivista. 

Positiivisessa HR:ssa on kyse erilaisesta, vahvuus- ja potentiaaliperusteisesta lähestymiskulmasta, joka arjessa ja haasteiden keskellä keskittyy siihen mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaationkin kannalta. Positiivinen HR nojaa positiivisen psykologian tutkimustietoon ja teorioihin, joiden ytimenä ovat vahvuudet, mahdollisuudet ja potentiaali – ihmisten ja organisaatioiden kukoistus.

Muuttuva työelämä ja työnteon tavat, kiihtynyt tahti, lisääntynyt pahoinvointi, jatkuva epävarmuus sekä vauhdissa ja muutoksissa vaurioituneet organisaatiot asettavat kasvanutta painetta HR:lle ja pakottavat katsomaan HR- ja johtamistyötä uudesta näkökulmasta.

Koulutusohjelma antaa tutkittua tietoa ja konkreettisia välineitä tunnistaa ja vahvistaa vahvuuksia, muuttaa vauriot mahdollisuuksiksi, rakentaa positiivisia poikkeavuuksia sekä ottaa haltuun täysin uusi, tulevaisuuteen/edelläkävijyyteen nojaava näkökulma.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

MODUULI 1: POSITIIVINEN HR POSITIIVISESTI POIKKEAVIEN ORGANISAATIOIDENKULMAKIVENÄ

 • HR:n päivittäminen positiiviseksi – miksi ja miten?
 • Millaisia ovat positiivisesti poikkeavat organisaatiot
 • Positiiviset organisaatiokäytänteet
 • Organisaatiorohkeus ja hyveet
 • Positiiviset työidentiteetit

 

MODUULI 2: HR POSITIIVISEN STRATEGIAN, JOHTAMISEN JA MERKITYKSEN EDISTÄJÄNÄ

 • Organisaatioenergia ja positiivinen ilmapiiri
 • SOAR positiivisen strategian rakennusvälineenä
 • Positiiviset johtamiskäytänteet, positiivinen johtaminen ja yhteisöohjautuvuus
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Kulttuuristen elementtien symboliikka vaikuttamisen välineenä
 • Merkityksellisyyden tukeminen ja johtaminen
 • Yhteistyö ja sen rajat – vastuu ja vastuuttaminen

 

MODUULI 3: PAHOINVOINNIN POISTAMISESTA HYVINVOINNIN RAKENTAMISEEN

 • Työhyvinvointi vs työpahoinvointi
 • Hyvä ja paha sitoutuminen
 • Sitoutuminen uupumisen vastalääkkeenä
 • Mielenterveyden tukeminen
 • Onnellisuus työssä – ystävä vai vihollinen?
 • Tietoisesti läsnäoleva johtaja
 • HR:n oma jaksaminen, merkityksellisyys ja hyvinvointi

 

MODUULI 4: PINTAJOHTAMISESTA SYVÄJOHTAMISEEN

 • Aliarvostetut tunteet
 • Turva ja luottamus
 • Kollektiivisen tunne-energian johtaminen
 • Psykologinen turvallisuus – Ajatus- vs. tunnetason turvallisuus
 • Ihmisyyden ytimessä – Positiivisten minäkonseptien vahvistaminen

 

MODUULI 5: IHMISSUHTEET JA VUOROVAIKUTUS

 • Yhteyden ja sosiaalisten taitojen eroosio
 • Myönteiset ihmissuhteet ja vuorovaikutuksen voima
 • High-quality connection – vahvistavat kohtaamiset
 • Ihmissuhde-energia
 • Irti palautekulttuurista

 

MODUULI 6: OSAAMISPERUSTEISUUDESTA VAHVUUS- JA POTENTIAALIPERUSTEISUUTEEN

 • Osaaminen vs. vahvuudet
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen yksilö- ja organisaatiotasolla
 • Vahvuus- ja potentiaaliperusteinen rekrytointi
 • Yksilölähtöinen perehdytys
 • Osaajien houkuttelusta osaajien kehittymiseen
 • Vahvuuspohjaiset tiimit
 • HR:n omat vahvuudet toimintona ja yksilöinä
 • Vahvuusperusteinen johtaminen

 

MODUULI 7: POSITIIVINEN SUORITUSKYKYJOHTAMINEN

 • Suorituskykyjohtaminen – Miten ihmiset haluavat antaa parhaansa
 • Psykologinen pääoma (PsyCap) suorituskyvyn ytimessä
 • Huippusuoritusten edellytysten tukeminen
 • Collective efficacy – jaettu pystyvyyden tunne
 • Sitoutumisen piikit ja työn tauotus

 

MODUULI 8: KÄYTTÄYTYMISEN MONIMUOTOISUUDEN JOHTAMINEN

 • Monimuotoisuus – pakollinen paha vai aito mahdollisuus
 • Ihmisten monet kasvot ja ulottuvuudetReiluus ja oikeudenmukaisuus
 • Nuoret työssä – odotukset vs todellisuus
 • Tasapaino (työ)elämässä
 • Adaptoituva johtaminen ja organisaatio

 

MODUULI 9: ORGANIZATIONAL HEALING – VAURIOISTA VAHVEMMAKSI 

 • Haavoittuva organisaatio
 • Voiko organisaatio parantua?
 • Positiivinen lähestymistapa konflikteihin
 • Resilienssi ja sen johtaminen
 • Posttraumaattinen kasvu organisaatioissa

 

 MODUULI 10: TULEVAISUUDEN HR

 • Työelämän murros ja muuttuvat urat
 • Mikä merkitsee eniten?
 • Työn uudelleenmuotoilu
 • Johtaminen tulevaisuudessa – kuoleva konsepti?
 • HR strategian keskiössä

 

KOHDERYHMÄ

 

Kaikille, joiden työnkuvaan HR- tai johtamisvastuut jollain tapaa kuuluvat kuten esihenkilöt, johtajat, HR-ammattilaiset, tiiminvetäjät, kouluttajat ja konsultit. Koulutus antaa hyvät perusteet myös HR-työstä kiinnostuneille.

 

TAVOITTEET

 

Koulutus tarjoaa laajan näkemyksen positiivisen psykologian keskeisiin viitekehyksiin, teorioihin ja käytäntöihin ja syvällisen ymmärryksen HR:n toiminnan nykyisestä toimintaympäristössä haasteineen ja mahdollisuuksineen. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • Soveltaa positiivisen psykologian perusperiaatteita ja keskeisiä teorioita HR-johtamisessa
 • Suunnitella ja johtaa positiivisesti poikkeavia organisaatiokäytänteitä
 • Kehittää ja johtaa hyveitä organisaation voimavarana
 • Suunnitella positiivisia HR-strategoita ja johtamiskäytänteitä
 • Johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta
 • Suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota
 • Arvioida hyvinvoinnin tilaa ja johtaa työonnellisuutta
 • Johtaa yksilöiden ja organisaation tunne-energiaa
 • Kehittää luottamusta sekä ajatus- ja tunnetason psykologista turvallisuutta
 • Kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita ja suunnitella toimenpiteitä, jotka mahdollistavat korkealaatuisten yhteyksien syntymisen
 • Tunnistaa ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia ja soveltaa tätä potentiaaliperusteisessa johtamisessa
 • Johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa vahvuusperusteista osaamista organisaatioon
 • Suunnitella ja toteuttaa yksilöiden ja tiimien suorituskykyä kehittäviä toimintamalleja
 • Johtaa suorituskykyperusteisesti ja vahvistaa kollektiivista pystyvyyttä
 • Suunnitella, toteuttaa käytänteitä, jotka tukevat monimuotoisuuden vahvuusperusteisuutta ja johtaa adaptoituvasti
 • Johtaa organisaation haasteita ja jo syntyneitä vaurioita potentiaaliperusteisesti
 • Tukea ja kehittää resilienssiä
 • Suunnitella käytänteitä ja toimintatapoja tulevaisuuden edelläkävijyyden johtamiseen

 

AIKATAULU

 

Syksyllä 2024 alkava ryhmä 

ti 1.10. klo 9-10.30
ke 30.10. klo 9-12
ma 25.11. klo 9-12
ma 16.12. klo 9-12

ke 22.1. klo 9-12
pe 14.2. klo 9-12
ti 18.3. klo 9-12
ma 14.4. klo 9-12
ti 13.5. klo 9-12
ma 16.6. klo 9-12
pe 8.8. klo 9-12

Keväällä 2025 alkava ryhmä

(aikataulu tulossa)

 

KOULUTUKSEN SUORITUSTAPA

 

 • 10 x 3 h verkkotapaaminen
 • 10 x 2 h vertaisryhmätyöskentely
 • Luennot etänä
 • Tehtävät
 • Taustamateriaaleihin tutustuminen (esim. kirjat, podcastit, webinaarit)
 • Suoritustapa tukee joustavuutta ja paikasta riippumatonta osallistumista. Kaikki luennot on nauhoitettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Verkkotapaamiset ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on syventää teoriatietoa yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Vertaisryhmätapaamiset toteutetaan pienryhmätyöskentelynä moduulien välissä.

 

KOULUTTAJAT

 

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija ja tuotantotalouden DI. Johanna on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Saana Rossi on yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusten jäsen, kirjailija ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä ja konsultoi työssään kasvuyrityksiä johtamisen ja HR:n kehittämisestä. Saana on palkittu ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana ja hänen esikoisteoksensa Rekrytoija julkaistiin 2020.

Saanan ja Johannan koulutustaustat ja laaja-alaiset työelämäkokemukset erilaisista yrityksistä, rooleista ja toimialoista aina startupeihin, IT-yrityksiin ja ydinvoima-alaan, muodostavat yhdessä ainutlaatuisen yhdistelmän modernia näkemystä, vankkaa kokemusta ja monipuolista tietoa johtamisesta, HR:n kehittämisestä ja positiivisen psykologian toimintakentästä.

 

HINTA

 

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2024, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun ja pääset kurssille alennetulla 3900 euron hinnalla. 16.8. alkaen hinta on 4200 €.

 

KOULUTTAJAT

 

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija ja tuotantotalouden DI. Johanna on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Saana Rossi on yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusten jäsen, kirjailija ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä ja konsultoi työssään kasvuyrityksiä johtamisen ja HR:n kehittämisestä. Saana on palkittu ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana ja hänen esikoisteoksensa Rekrytoija julkaistiin 2020.

Saanan ja Johannan koulutustaustat ja laaja-alaiset työelämäkokemukset erilaisista yrityksistä, rooleista ja toimialoista aina startupeihin, IT-yrityksiin ja ydinvoima-alaan, muodostavat yhdessä ainutlaatuisen yhdistelmän modernia näkemystä, vankkaa kokemusta ja monipuolista tietoa johtamisesta, HR:n kehittämisestä ja positiivisen psykologian toimintakentästä.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Työyhteisön tunnetaidot, 20 op

Tunneäly ja tunnetaidotTunteet eivät kuulu työpaikalle!  Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky,...

lue lisää